ход

ход — molevks, molema, molemka

ходить — pakams, jakams, jakams-pakams
ходить в развалку — jokoldoms
ходить вокруг — čarams
ходить позади дома — kududalga
ходить тяжелой походкой — luńkaems, luńk-luńk
ходок — jakicä, jakicä-pakicä
ходули — dängoläj
ходьба — molema, samo, takšardoma, jutamo, jakamo
ходьба «от бедра» — čiremk-čiremk
хождение — jutamo-potamo, jakamo-pakamo