сладость

сладость — lambamo, lambamopeĺ, lambamoči

сладкий — lambamo, lambamo, tantej
сладко — lambamsto,
сластёна — tantükš, tantüša
сластить брагу — sytäms
слащаво — niĺtänästo, lambakš
слащавый — nizylä, niĺtänä