подорожник

подорожник — bujduk tikše

подорожник (растение) — bujduk, jamalopa
подорожник большой — kelev lopa, kelej lopa, kiskalopa, narmuńlopa, orvotikše, surelopa
подорожник(трава) — lägalopa