баба (жена, женщина)

баба (жена) – vasta, ni, pola

баба (старуха, женщина) — avalomań, babine, syre baba
баба снежная — lovatä, lovoń lomań
баба яга — jaga baba, syŕža
бабка (бабушка) — babine, syŕkaj
бабулька — babine
бабушка — babaj, inecäva, pokšava, syreava, syŕkaj
бабушка по матери — vasol inecäva, vasolbaba, večkababa, mazybaba
бабушка по отцу — baba, malaso baba, syŕkaj