Примеры текста

Zontik dy Panamka

Ěräś-ašteś Zontik. Lijatnede a javovicä, viškinestě purnavicä. Tüsozo sěneĺ. Ěrämosonzo vesemeś uĺneś vadrä, vejkede baška. Son lisneś uĺcäv ansäk pizeme škane, sekskak arseś, buto pert́-peĺksěś sval načko, menelent́ tüsozojak valdoks a ěrsi.

«Vaj, kodamo nusmanä ěrämom? – kortaś ěś pačkanzo, kirmicävoź a pokške süvorksoks. – Vaj, kodaška tošnačim!»

– Mezt́ seke tev stakasto uksnät? – vest́ kevkstize Zontikent́ syre Šläpaś, konaś ašteś teke žo škapsont́, ansäk sede vere lavcänt́ langso.

– Mezes, toń kojsě, kecnems? – tago stakasto ukstaś Zontikeś. – Pert́peĺga ansäk pizemet́ valyt́… Načko…

– Vaj, pajstomne! – sedejmaräś tenzě Šläpaś. – Alkukskak, ton vadrä pogodajak ězit́ nekšne! Ušov ějsět́ livtnit́ ansäk pizeme alga. Pajstomo, koda melävtan kisět́!

– Tošna teń! – tago ukstaś Zontikeś.

Šläpaś zäryja ška arseś, mejle meri:

– Varčasa lezdams tet́. Kunsolok, meze merän! Nesak se sumkant́? Sy nedläčistě ton, a neemga, kevert́ ějzěnzě. Čaŕkodik?

– Čaŕkodija, – merś Zontikeś. – Mejle meze?

– Mejle? – mizoldoź merś Šläpaś. – Mejle tonś nesak…

Syre Šläpant́ prevsputomazo Zontikenteń ovse ěź čaŕkodeve, ansäk nedläčistě tejś istä, koda tenzě merś Šläpaś. Apak marä, apak nee, son keverś valdo sěń pokš sumkanteń, konań bokaso uĺneś risovaź troks putoź matrosoń kartuzso kenärksov cörabaeń čačo.

Sumkaś vasnä čavoĺ. Mejle ějzěnzě neŕgst́ ěŕva mezt́, dy kov-buti saiź. Zontikeś pongś sehte alov. Sonzě langs praś kodamo-buti ěčke kniga. Knigaś apak lotkse motordś, bažaś velävtoms dy muems ěstenzě jon tarka, ansäk te teveś tenzě kodajak ěź teeve. Zontikent́ vaksso madeź ašteś keĺme limonadto peštäź sulika. Sulikaś kežejstě buĺkaeś dy melezěĺ valoms vese vedenzě lijatneń langs.

Pupicä sursemeś peznavtynze peenzě Zontikent́ prä kočoms dy istä meĺsparoso čikordś ějsěst, natoj kavto pejtneń sindinze.

Okojniki kuvaka ki langoś prädovś. Zontikeś čaŕkodize, sumkant́ kozoń-buti putyź. Mejle panžiź, meze-buti ějstěnzě sajst́ dy pekstyź ods.

Pert́-peĺga kaštmolezevś. Zontikent́ turtov te uĺneś sedejak beräń. Sumkaś mezde-buti karmaś ěžeme. Zontikenteń a mejsě karmaś leksems. Apak učne sumkaś tago panžovś dy te škane Zontikeś praś ušov. Son ovse ěź čaŕkode, meks langozonzo vese tet́kiź seĺmest, prok tamaša langs, teke neit́ vasencede? Pejdst́-tejst́, dy panžiź…

Zontikeś divamodont́ vajkstaś dy ěĺ ěź pra mastorov. Son istämo valdo či onstonzojak ěź nekšne. Pert́peĺga vesemeś uĺneś pek mazyj!

Valdo-sěń meneĺ, psi čipaj, sěń morä, ožo čuvar dy sädot istät žo zontikt, kodamo son, ansäk sörmavt dy ěŕva kodamo tüsoń.

Tede vesemedent́ Zontikent́ karmaś čaramo präzo. Čaraś, čaraś, čaraś…

Vana alamodo saś jožos, varštaś tej-tov dy avoĺ pek vasolo, merema, ovse vakssonzo, neś valdo sörmav šläpine. Kodamo-buti lija jonov a molicä, peŕkanzo sülmseź lamo surepulot. Istämo šläpa Zontikeś tede ikele ěź nekšne.

– Ton kijat? – kevkstize Zontikeś šläpinent́.

– Mon? – divazevś šläpineś. – Panamka.

– Pa-nam-ka… – slogoń slog jovtyze Zontikeś, dy ěź soda, mezde kortams sede tov.

– A mon toń sodatan. Ton – Zontik! – merś Panamkaś. – Ansäk a čaŕkodän, nej žo pizeme araś? A toń kondämo zontiktne pläžov a jakit́.

– Mon… Mon… – Zontikeś ěź soda meze merems, sekskak kelezě pongoneś. – Mon syń tont́ langs varštamo! – okojniki muś valt Zontikeś.

– Moń langs? – divazevś Panamkaś. – Mezeks te tet́ ěrävi?

– Veĺt́ ton mazyjat! – merś Zontikeś.

– Gm, – mizoldozevś Panamkaś dy merś vizdeź.

– Tongak moń meĺs tuit́.

– Žaĺ, – stakasto ukstaś Zontikeś.

– Meześ žaĺ? – kevkstize Panamkaś.

– Kurok čokšne dy savi minenek javovoms.

– Alkukskak, – istä žo ukstaś Panamkaś. – Ton ěšte sat tej?

– A sodan, – merś Zontikeś. – Mon žo avoĺ pläžga jakicän. Pizeme araś.

– Mejle meze?

Te škastont́ Zontikent́ purnyź dy son tago pongś sodaviks sumkanteń. Ansäk nej sehte vereĺ. Sudozojak tarnoś ušoso, seĺmenzějak nest́ meze teevi peŕkanzo.

Jalateke jožozo beräneĺ. Son arseś mazyj šläpinedent́ — Panamkadont́. Čumondś ěś pränzo, meks ěź kenere tenzě merems «Vastomazonok!».

Te škastont́ Zontikeś varštaś vit́ jonov dy… Istäška kenärks! Ovse malaso kodaź kepternesě ašteś son – Panamkaś!

– Škaś a menstäma! – arsezevś Zontikeś. Dy ězize menstä. Velävtś, venstize Panamkanteń ěsenzě keme kedenzě dy merś:

– Kundak sede kuroksto!

Panamkaś vasnä tandadś, mejle saś ežos, peleź kundaś Zontikent́ ked́s dy sornoź, jutaś Zontikent́ jonov…

…Se škastont́ saeź škapsont́ syń kavonest. Nej Zontikeś ovse a tošnakali pevteme pizemetneń ějstě. Son sody, kudoso uči ějsěnzě Panamkaś, konaś pek moli čipaent́ jonov. Panamkant́ neeź, Zontikent́ seske lembelgady jožozo dy kenärdozevi sedeezě.

Vere lavcänt́ langso syre Šläpaś vany langozost dy kaštmoli, ansäk koj-zärdo kuvakasto ukstni, paräk, ledstni seń, meześ uš umok jutaś.

Зонтик ды Панамка

Эрясь-аштесь Зонтик. Лиятнеде а явовиця, вишкинестэ пурнавиця. Тюсозо сэнель. Эрямосонзо весемесь ульнесь вадря, вейкеде башка. Сон лиснесь ульцяв ансяк пиземе шкане, секскак арсесь, буто перть-пельксэсь свал начко, менеленть тюсозояк валдокс а эрси.

«Вай, кодамо нусманя эрямом? – кортась эсь пачканзо, кирмицявозь а покшке сюворксокс. – Вай, кодашка тошначим!»

– Мезть секе тев стакасто укснят? – весть кевкстизе Зонтикенть сыре Шляпась, конась аштесь теке жо шкапсонть, ансяк седе вере лавцянть лангсо.

– Мезес, тонь койсэ, кецнемс? – таго стакасто укстась Зонтикесь. – Пертьпельга ансяк пиземеть валыть… Начко…

– Вай, пайстомне! – седеймарясь тензэ Шляпась. – Алкукскак, тон вадря погодаяк эзить некшне! Ушов эйсэть ливтнить ансяк пиземе алга. Пайстомо, кода мелявтан кисэть!

– Тошна тень! – таго укстась Зонтикесь.

Шляпась зярыя шка арсесь, мейле мери:

– Варчаса лездамс теть. Кунсолок, мезе мерян! Несак се сумканть? Сы недлячистэ тон, а неемга, кеверть эйзэнзэ. Чарькодик?

– Чарькодия, – мерсь Зонтикесь. – Мейле мезе?

– Мейле? – мизолдозь мерсь Шляпась. – Мейле тонсь несак…

Сыре Шляпанть превспутомазо Зонтикентень овсе эзь чарькодеве, ансяк недлячистэ тейсь истя, кода тензэ мерсь Шляпась. Апак маря, апак нее, сон кеверсь валдо сэнь покш сумкантень, конань бокасо ульнесь рисовазь трокс путозь матросонь картузсо кенярксов цёрабаень чачо.

Сумкась васня чаволь. Мейле эйзэнзэ нерьгсть эрьва мезть, ды ков-бути саизь. Зонтикесь понгсь сехте алов. Сонзэ лангс прась кодамо-бути эчке книга. Книгась апак лотксе мотордсь, бажась велявтомс ды муемс эстензэ ён тарка, ансяк те тевесь тензэ кодаяк эзь тееве. Зонтикенть вакссо мадезь аштесь кельме лимонадто пештязь сулика. Суликась кежейстэ булькаесь ды мелезэль валомс весе ведензэ лиятнень лангс.

Пупиця сурсемесь пезнавтынзе пеензэ Зонтикенть пря кочомс ды истя мельспаросо чикордсь эйсэст, натой кавто пейтнень синдинзе.

Окойники кувака ки лангось прядовсь. Зонтикесь чарькодизе, сумканть козонь-бути путызь. Мейле панжизь, мезе-бути эйстэнзэ сайсть ды пекстызь одс.

Перть-пельга каштмолезевсь. Зонтикенть туртов те ульнесь седеяк берянь. Сумкась мезде-бути кармась эжеме. Зонтикентень а мейсэ кармась лексемс. Апак учне сумкась таго панжовсь ды те шкане Зонтикесь прась ушов. Сон овсе эзь чарькоде, мекс лангозонзо весе тетькизь сельмест, прок тамаша лангс, теке неить васенцеде? Пейдсть-тейсть, ды панжизь…

Зонтикесь дивамодонть вайкстась ды эль эзь пра масторов. Сон истямо валдо чи онстонзояк эзь некшне. Пертьпельга весемесь ульнесь пек мазый!

Валдо-сэнь менель, пси чипай, сэнь моря, ожо чувар ды сядот истят жо зонтикт, кодамо сон, ансяк сёрмавт ды эрьва кодамо тюсонь.

Теде весемеденть Зонтикенть кармась чарамо прязо. Чарась, чарась, чарась…

Вана аламодо сась ёжос, варштась тей-тов ды аволь пек васоло, мерема, овсе вакссонзо, несь валдо сёрмав шляпине. Кодамо-бути лия ёнов а молиця, перьканзо сюлмсезь ламо сурепулот. Истямо шляпа Зонтикесь теде икеле эзь некшне.

– Тон кият? – кевкстизе Зонтикесь шляпиненть.

– Мон? – дивазевсь шляпинесь. – Панамка.

– Па-нам-ка… – слогонь слог ёвтызе Зонтикесь, ды эзь сода, мезде кортамс седе тов.

– А мон тонь содатан. Тон – Зонтик! – мерсь Панамкась. – Ансяк а чарькодян, ней жо пиземе арась? А тонь кондямо зонтиктне пляжов а якить.

– Мон… Мон… – Зонтикесь эзь сода мезе меремс, секскак келезэ понгонесь. – Мон сынь тонть лангс варштамо! – окойники мусь валт Зонтикесь.

– Монь лангс? – дивазевсь Панамкась. – Мезекс те теть эряви?

– Вельть тон мазыят! – мерсь Зонтикесь.

– Гм, – мизолдозевсь Панамкась ды мерсь виздезь.

– Тонгак монь мельс туить.

– Жаль, – стакасто укстась Зонтикесь.

– Мезесь жаль? – кевкстизе Панамкась.

– Курок чокшне ды сави миненек явовомс.

– Алкукскак, – истя жо укстась Панамкась. – Тон эште сат тей?

– А содан, – мерсь Зонтикесь. – Мон жо аволь пляжга якицян. Пиземе арась.

– Мейле мезе?

Те шкастонть Зонтикенть пурнызь ды сон таго понгсь содавикс сумкантень. Ансяк ней сехте верель. Судозояк тарнось ушосо, сельмензэяк несть мезе тееви перьканзо.

Ялатеке ёжозо берянель. Сон арсесь мазый шляпинеденть — Панамкадонть. Чумондсь эсь прянзо, мекс эзь кенере тензэ меремс «Вастомазонок!».

Те шкастонть Зонтикесь варштась вить ёнов ды… Истяшка кеняркс! Овсе маласо кодазь кептернесэ аштесь сон – Панамкась!

– Шкась а менстяма! – арсезевсь Зонтикесь. Ды эзизе менстя. Велявтсь, венстизе Панамкантень эсензэ кеме кедензэ ды мерсь:

– Кундак седе куроксто!

Панамкась васня тандадсь, мейле сась ежос, пелезь кундась Зонтикенть кедьс ды сорнозь, ютась Зонтикенть ёнов…

…Се шкастонть саезь шкапсонть сынь кавонест. Ней Зонтикесь овсе а тошнакали певтеме пиземетнень эйстэ. Сон соды, кудосо учи эйсэнзэ Панамкась, конась пек моли чипаенть ёнов. Панамканть неезь, Зонтикенть сеске лембелгады ёжозо ды кенярдозеви седеезэ.

Вере лавцянть лангсо сыре Шляпась ваны лангозост ды каштмоли, ансяк кой-зярдо кувакасто укстни, паряк, ледстни сень, мезесь уш умок ютась.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *