баба (жена, женщина)

баба (жена) – vasta, ni, pola баба (старуха, женщина) — avalomań, babine, syre baba баба снежная — lovatä, lovoń lomań баба яга — jaga baba, syŕža бабка (ба...

бабахнуть

бабахнуть — bahadems, nozordams бабахнуть (ударить) — bamkadems, vačkodems, gamadems, dondädems, loštäms, norgoms, pavsadems, rištedems, rištäms, cäradems, ěške...

бабник

бабник — ava meĺga prakšnycä, avavečkicä, babautiŕka

бабочка

бабочка — imbiläv, nimiläv бабочка капустница — kapstanimiläv бабочка-крапивница — palaksnimiläv

багаж

багаж — kandst, kurmot-karmot, uskoma stalmo багаж ручной — ked́kandst багажный — kandstoń

багет

багет — kiŕks, kundo, peĺcä