колдовство

колдовство — veduvamo, munämo

колдовать — veduvams, kastäms, munzams, munzams -manzams, munäms-kostäms, mustäms, sodams-meläms, jadams, jadams
колдун — aparo ojme kandycä
колдун — vedun, vedunava, kaicä-jadycä, koldunlomań, municä, municä -kaśticä
колдунья — koldunbaba, munićava
колдунья -колдун — munzicä, munzicä -manzicä