богиня

богиня — Ava

Богиня воды — Ved́ava
Богиня волн — Kumbava
Богиня дома — Jurtava
Богиня земли — Mastorava
Богиня земли — Modaava
Богиня земли — norovava
Богиня любви и красоты — Ange